21
wrzesień
2017

WYNIKI BADAŃ WODY NA TERENIE GMINY CHRZĄSTOWICE Z WODOCIĄGU PUBLICZNEGO DĘBSKA KUŹNIA STAN NA godzinę 14.00 CZWARTEK 21.09.2017r.

        Znane są wstępne wyniki badań wody na obecność węglowodorów aromatycznych w wodociągu publicznym Dębska Kuźnia z próbek pobranych we wtorek 19.09.2017r.(miejscowości: Dębska Kuźnia; Suchy Bór; Lędziny; Chrząstowice; Falmirowice i Dębie)

Poniżej wstępna informacja o wynikach:

1. SUW Dębska Kuźnia - BRAK

2. Dębska Kuźnia Szkoła - BRAK
3. Dębie Szkoła - 
a) ksylen - 2,89 mikrograma/l - W NORMIE*
b) o-ksylen - 1,36 mikrograma/l - W NORMIE*
c) etylobenzen - 0,7 mikrograma/l - W NORMIE*

4. Chrząstowice ul. Ozimska 17 -BRAK

5. Lędziny ul. Ozimska Lewiatan - BRAK

6. Suchy Bór ul. Pawlety 15 Lewiatan - 
a) ksylen - 182 mikrograma/l - przekroczenie 9 krotne*
b) o-ksylen - 87,5 mikrograma/l - przekroczenie 4 krotne*
c) etylobenzen - 42,3 mikrograma/l - przekroczenie o 2 
mikrogramy/l*
d) toluen - 1,67 mikrograma/l - W NORMIE*

POZOSTAŁE PARAMETRY FIZYKOCHEMICZNE ORAZ BAKTERIOLOGICZNE WODY SĄ W NORMIE**

*Podane normy i odniesienie do nich oparto o rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 4 września 2000r. w sprawie warunków, jakim powinna odpowiadać woda do picia i na potrzeby gospodarcze... (Dz. U. Nr 82 poz. 937).

**Parametry określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz 1989)

W związku ze stwierdzeniem przekroczeń stężeń węglowodorów aromatycznych w próbce wody z miejscowości Suchy Bór PLADA Sp. z o.o. w dalszym ciągu utrzymuje zakaz spożywania przez ludzi wody z wodociągu publicznego Dębska Kuźnia - zgodnie z komunikatem z dnia 17.09.2017r.

Przywrócenie zdatności wody do spożycia nastąpi po stwierdzeniu normatywnych parametrów fizykochemicznych wody we wszystkich punktach wodociągu Dębska Kuźnia.

Analiza próbek wody pobranych w dniach 20 i 21.09.2017r. ma być zakończona jutro tj. 22.09.2017r. do godziny 12.00 (informacja wg SGS Polska Sp.z o.o.). O czym niezwłocznie poinformujemy.

Categories: Komunikaty

19
wrzesień
2017

PŁUKANIE PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH I WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ W DOMACH

     W związku z prowadzonymi pracami zmierzającymi do poprawy parametrów fizykochemicznych wody na terenie wodociągu publicznego Dębska Kuźnia - zwracamy się do mieszkańców miejscowości Dębska Kuźnia; Suchy Bór; Chrząstowice; Dębie; Falmirowice i Lędziny z prośbą o przeprowadzenie płukania przyłączy wodociągowych poprzez jednorazowe, nieprzerwane spuszczanie wody przez dostępne na posesji punkty czerpalne (kraniki; spłuczki; kurki) w ilości 2m3 / posesje (ilość wody obliczyć na podstawie wskazań wodomierza głównego). Zabieg taki ma pomóc w usunięciu ewentualnych zanieczyszczeń, mogących nagromadzić się na odnogach sieci wodociągowych do posesji, a których usunięcie nie jest możliwe poprzez hydranty na zbiorczych sieciach.

     Ilości wody zużyte do czynności płuczących PLADA Sp. z o.o. odliczy z rachunków za wodę, przy najbliższym okresie rozrachunkowym - jednak w ilości nie większej niż 2m3/posesję.

Categories: Komunikaty

19
wrzesień
2017

WYNIKI BADAŃ WODY DLA MIEJSCOWOŚCI ZAOPATRYWANYCH W WODĘ Z SUW DĘBSKA KUŹNIA

            Po godzinie 15,00 otrzymaliśmy wyniki badań próbek wody pobrane w czterech punktach na wodociągu publicznym Dębska Kuźnia. Badania w związku z awarią na SUW Dębska Kuźnia zostały przeprowadzone pod kątem możliwości wystąpienia w wodzie pitnej węglowodorów aromatycznych (etylobenzen; ksylen) . W trzech z pobranych próbek stwierdzono znikome ilości tych substancji, najwyższe zbadane stężenie sumaryczne BTEX to 16,1 mikrograma/litr. Czwarta próbka wskazywała 0 w/w substancji.

Substancje te w takich ilościach nie stanowią zagrożenia dla zdrowia i życia mieszkańców Gminy Chrząstowice.

Jednak do czasu uzyskania 100% pewności, że woda we wszystkich punktach gminy nie stanowi zagrożenia dla zdrowia mieszkańców (potwierdzić to mają kolejne badania wykonane w dniu dzisiejszym tj. 19.09.2017 w innych punktach Gminy) oraz do czasu otrzymania pisemnej decyzji Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Opolu o zdatności wody do spożycia przez ludzi, PLADA Sp. z o.o. w dalszym ciągu utrzymuje zakaz spożywania wody przez ludzi zgodnie z informacją z dnia 17.09.2017r.

Po godzinie 17 udostępnimy całe raporty z przeprowadzonych wczoraj badań, ze stosownym komentarzem i wyjaśnieniami.

W związku z obiecującymi wynikami badań wody przewidujemy, że woda w wodociągu publicznym Dębska Kuźnia, powinna zostać dopuszczona do spożycia najwcześniej w czwartek 21.09.2017r.

 

Categories: Komunikaty

19
wrzesień
2017

TERMIN WYNIKÓW BADAŃ WODY SUW DĘBSKA KUŹNIA

Termin uzyskania wyników badań wody z wodociągu Dębska Kuźnia, dla próbek pobranych wczoraj rano tj. 18.09.2017r. to godzina 11-12 dnia 19.09.2017r. To oficjalna informacja z laboratorium z godziny 7.00.

Przypominamy, że do czasu uzyskania pozytywnych wyników badań próbek wody i decyzji sanepidu, woda z  wodociągu Dębska Kuźnia nadal ma status niezdatnej do spożycia przez ludzi i zwierzęta zgodnie z Naszym komunikatem z dnia 17.09.2017.

 

 

Categories: Komunikaty

11
wrzesień
2017

Trwa IV etap budowy rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej wzdłuż ul. Ozimskiej w Chrząstowicach.

Na ul. Ozimskiej w Chrząstowicach, ponownie pojawiły się maszyny przewiertowe, w ramach projektu budowy rurociągu kanalizacji tłocznej. 
Planowana cała inwestycja przewiduje wykonanie : 
- sieci kanalizacyjnej w systemie ciśnieniowym z rur PE o śr. 160-225mm o długości pk. 1297mb;
-sieci kanalizacyjnej w systemie grawitacyjnym z rury PVC o śr. 200mm o długości ok. 13mb
- studni rozprężnej o śr. ok. 1000mm.
Nowy rurociąg rozwiąże problem odorów w kanalizacji grawitacyjnej w ul. Ozimskiej i przyległych ulicach.
Zakończenie całej inwestycji planowane jest do 15 października 2017r.

  

Categories: Komunikaty

22
sierpień
2017

PRZEGLĄDY HYDRANTÓW NA TERENIE GMINY CHRZĄSTOWICE.

Plada Sp. z o.o. informuje że w dniach od 22 sierpnia 2017r. do 25 sierpnia 2017r. z nakazu wojewody opolskiego na terenie Gminy Chrząstowice odbędą się przeglądy hydrantów.

Szczegółowy wykaz przeglądów miejscowściami:
22.08.2017r. (wtorek) Lędziny, Niwki, Falmirowice, Dębie, Dąbrowice, Chrząstowice
23.08.2017r. (środa) Chrząstowice, Dębska Kuźnia
24.08.2017r. (czwartek) Dębska Kuźnia

W związku z w/w pracami w tych dniach miejscowo mogą występować spadki ciśnienia, oraz zwiększona mętność wody. Dlatego sugerujemy, aby ograniczyć pranie białych ubrań i tekstyliów. 


Za powstałe utrudnienia z góry przepraszamy.

 

Categories: Komunikaty

10
sierpień
2017

BIURO NIECZYNNE 14 SIERPNIA 2017 R.

Plada Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w dniu 14 sierpnia 2017r. biuro będzie nieczynne. W przypadku awarii prosimy dzwonić pod numer alarmowy 501 238 117.

Za utrudnienia przepraszamy!

 

Categories: Komunikaty

01
sierpień
2017

PRZERWA W DOSTAWIE ENERGII NA SUW DĘBSKA KUŹNIA

Plada Sp. z o.o. informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 1 sierpnia 2017r. w związku z awarią na sieci energetycznej firmy Tauron nastąpi przerwa w dostawie wody lub spadki ciśnienia w miejscowościach zasilanych przez SUW Dębska Kuźnia.

Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

 

Categories: Komunikaty

21
wrzesień
2017

INFORMACJA O ZDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE GMINY CHRZĄSTOWICE - STAN NA CZWARTEK 21.09.2017

PLADA Sp. z o.o., że w dalszym ciągu obowiązuje zakaz używania wody do celów spożywczych, zgodnie z informacją z dnia 17.09.2017r.

W chwili obecnej trwają prace związane z płukaniem sieci oraz czyszczeniem końcówek rurociągów, jednocześnie prowadzone są badania wody w kolejnych punktach gminy pod kątem fizyko-chemicznym na obecność węglowodorów aromatycznych oraz parametrów określonych w rozporządzeniu ministra zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Dziś do godziny 12.00 mają być znane wyniki badań próbek wody pobranych we wtorek. Jeżeli wyniki tych próbek potwierdzą dobre parametry wody, istnieje duża szansa, że woda z SUW Dębska Kuźnia zostanie dopuszczona przez sanepid do spożywania przez ludzi już w piątek 22.09.2017r.

W czwartek 21.09.2017 nadal będzie dystrybuowana woda do celów spożywczych, w beczkowozach i butelkach.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 501-238-117

Categories: Komunikaty

19
wrzesień
2017

Szczegóły badań wody z wodociągu publicznego Dębska Kuźnia z dnia 18.09.2017

            W związku z awarią areatora na SUW Dębska Kuźnia w dniu 17.09.2017 i związaną z tym groźbą przedostania się do wody węglowodorów aromatycznych, na co mógł wskazywać zapach wody stwierdzony miejscowo u odbiorców. W dniu 18.09.2017; w kilku punktach wodociągu. dokonano poboru próbek wody (pobór dokonany przez akredytowane laboratorium WiK Opole Sp. z o.o.) i przebadano (przez akredytowane laboratorium, SGS Pszczyna) na występowanie następujących substancji z grupy lotnych węglowodorów aromatycznych:
1. benzen;
2. toluen;
3. etylobenzen;
4. ksylen;

W próbce pobranej w Falmirowicach nie stwierdzono zawartości żadnych węglowodorów aromatycznych.

W pozostałych trzech próbkach pobranych na SUW Dębska Kuźnia; Dębiu i Chrząstowicach stwierdzono stężenie benzenu poniżej 1 mikrograma/litr; czyli poniżej wartości dopuszczalnej w wodzie dla ludzi co określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 "w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi".

Stężenia pozostałych substancji tj toluenu, etylobenzenu i ksylenu nie przekroczyły łącznie wartości 20 mikrogramów/litr (kolejno w badanych próbkach stwierdzono: 6,87 mikrograma/litr; 5,91 mikrograma/litr; 16,1 mikrograma/litr) czyli wartości jaką maksymalnie dopuszczało dla ksylenu Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2000r. w sprawie warunków, jakim powinna odpowiadać woda do picia i na potrzeby gospodarcze... (Dz. U. nr 82 poz. 937) Rozporządzenie te, po konsultacji z organem nadzorczym; przyjęto jako odnośnik dla poziomu zawartości, tych substancji w wodzie; nie zagrażających życiu i zdrowiu ludzi, ze względu na brak odniesienia dla nich w obecnie obowiązujących przepisach.

W dniach 19-20.09.2017r. PLADA Sp. z o.o. wspólnie z sanepidem będzie prowadziła dalsze czynności sprawdzające pod kątem dopuszczenia do spożycia przez ludzi wody z wodociągu w Dębskiej Kuźni oraz czynności techniczne zmierzające do całkowitej redukcji stężeń omawianych substancji w wodzie pitnej. Do tego czasu utrzymuje status wody niezdatnej do spożycia przez ludzi, zgodnie z wcześniejszymi komunikatami.

Categories: Komunikaty

18
wrzesień
2017

INFORMACJA DOT. JAKOŚCI WODY NA SUW DĘBSKA KUŹNIA.

PLADA SP. z o.o. informuje, że wstępne, wyniki badań wody z SUW Dębska Kuźnia będą znane dziś tj. 18.09.2017 w godz. wieczornych lub jutro tj. 19.09.2017r. w godz. porannych.

Categories: Komunikaty

02
sierpień
2017

PRZERWA W DOSTAWIE ENERGII NA SUW DANIEC

Plada Sp. z o.o. informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 2 sierpnia 2017r. w związku z awarią na sieci energetycznej firmy Tauron nastąpi przerwa w dostawie wody lub spadki ciśnienia w miejscowościach Daniec i Dąbrowice zasilanych przez SUW Daniec.

Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

 

Categories: Komunikaty

<<  1 2 3 4 5 [67 8 9 10  >>