16
wrzesień
2021

WYMIANA WODOMIERZY NA TERENIE MIEJSCOWOŚCI ŁUBNIANY


Mieszkańcy miejscowości Łubniany ‼️

Informujemy Naszych odbiorców, że trwa obecnie na terenie miejscowości Łubniany wymiana wodomierzy na ultradźwiękowe z odczytem radiowym.

Nasi pracownicy poruszają się oznakowanym samochodem i ubrani są w firmowe ubrania.


W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt nr tel. do biura 77 4078076 lub 530 690 006

Categories: Komunikaty

10
wrzesień
2021

POSZUKIWANY PRACOWNIK

Categories: Komunikaty

03
wrzesień
2021

AWARIA W MIEJSCOWOŚCI DANIEC

 

 

Gmina Chrząstowice !!
Plada Sp. z o.o. informuje, że w dniu dzisiejszym z powodu awarii na sieci wodociągowej w miejscowości Daniec mogą wystąpić spadki ciśnienia i przerwy w dostawie wody.
 
Za utrudnienia z góry przepraszamy!!

Categories: Komunikaty

17
sierpień
2021

WYŁĄCZENIE WODY W FALMIROWICACH

 

Plada Sp. z o.o. informuje, że w dniu dzisiejszym z powodu awarii na sieci wodociągowej 💦💦💦
w godzinach 12.30-15.00 nastąpi wyłączenie wody w miejscowości Falmirowice.
Za utrudnienia z góry przepraszamy!

Categories: Komunikaty

03
sierpień
2021

Nowe umowy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków - Gmina Łubniany

Nowe umowy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków - Gmina Łubniany

Przypominamy Naszym Klientom z terenu Gminy Łubniany, ze zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Plada Sp. z o.o. dostarcza Klientom nowe umowy na świadczenie usług dostaw wody i doprowadzania ścieków.

Poniżej załączamy wzór umowy celem zapoznania się z jej treścią, ewentualne uwagi do tekstu umowy można kierować droga e-mail pod adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie w filii Plada Sp. z o.o. w Łubnianach przy ul. Opolskiej 88 w godzinach od 8 do 14 w terminie do 30.08.2021.

Wzór umowy

Jednocześnie w związku z pojawiającymi się błędnymi interpretacjami treści umów w zakresie nieodpłatnego serwisu przydomowych przepompowni ścieków pragniemy wyjaśnić, że zgodnie z obowiązującymi przepisami Plada Sp. z o.o., jako przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne, ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń do realizacji odbioru ścieków, a tym samym ponoszenia kosztów ich napraw. Ważne w rozstrzygnięciu problemu, kto ponosi koszty napraw jest ustalenie, w czyim posiadaniu te urządzenia się znajdują. Nawiązując do pojawiających się obaw wyjaśniamy, że na podstawie umowy z dnia 21.01.2021r. o partnerstwie publiczno-prywatnym na zarządzanie i eksploatację siecią wodną na terenie Gminy Łubniany zawartej między Plada Sp. z o.o. a Gminą Łubniany, Gmina w ramach realizacji w/w umowy przekazała do eksploatacji Spółce Plada sieć kanalizacyjną, w skład której wchodzą przydomowe przepompownie ścieków, istniejące w chwili przekazania. Oznacza to, że na podstawie w/w umowy Spółka Plada przejęła do eksploatacji te urządzenia i z mocy prawa jest zobowiązana do ponoszenia kosztów ich napraw zgodnie z paragrafem 2 Pkt 3 pkt 24 i 25 umowy PPP.

Zapisy §16 ust.2 i 3 umowy zaopatrzeniowej są wypełnieniem obowiązku wynikającego z art. 6 ust.3 pkt3a) ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Zgodnie z tym przepisem przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne ma obowiązek zamieszczenia w umowie zaopatrzeniowej postanowień dotyczących „warunków usuwania awarii przyłączy wodociągowych lub przyłączy kanalizacyjnych będących w posiadaniu odbiorcy usług”. Zapisy te muszą się znaleźć w umowie niezależnie od sytuacji prawnej i faktycznej występującej u potencjalnego odbiorcy usług. Oznacza to, że w przypadku gdy odbiorca usług nie jest w posiadaniu przyłącza kanalizacyjnego zapis ten nie będzie miał zastosowania. W odniesieniu do odbiorców na terenie Gminy Łubniany, których nieruchomości są wyposażone w przydomowe przepompownie, istniejące w chwili przekazania przez Gminę sieci kanalizacyjnej Spółce Plada, odbiorca nie ponosi kosztów napraw przyłącza na odcinku od sieci do przydomowej przepompowni, z przepompownią włącznie, ponieważ odcinek ten nie jest w posiadaniu tego odbiorcy.

Jednocześnie należy podkreślić, że w przypadku, jeżeli koszty naprawy awarii są skutkiem zawinionego działania odbiorcy, Plada Sp. z o.o. obciąża odbiorcę kosztami naprawy na podstawie §11 ust.4 umowy zaopatrzeniowej oraz ogólnych zasad wynikających z kodeksu cywilnego. Np. w przypadku gdy uszkodzenie pompy wystąpiło w wyniku wprowadzenia do komory przepompowni odpadów stałych np. folii, plastików, nawilżanych chusteczek, tekstyliów etc.

Categories: Komunikaty

15
lipiec
2021

UWAGA AWARIA

 

Uwaga mieszkańcy Gminy Łubniany!!


Przerwa w dostawie energii elektrycznej ze strony firmy Tauron spowodowana wczorajszą burzą

w miejscowości Kępa przewidywana jest do godziny 20.00.


Z tego powodu prosimy o ograniczenie zużycia wody, ponieważ bez energii elektrycznej niemożliwe jest sprawne funkcjonowanie przydomowych przepompowni ścieków i skuteczne odprowadzanie ścieków do sieci.

Categories: Komunikaty

17
wrzesień
2021

POWIADOMIENIA SMS

 

System powiadamiania SMS📨
Przypominamy Naszym odbiorcom wod-kan o możliwości otrzymywania powiadomień SMS o wyłączeniach wody🔧💦.
Wczorajsze planowe wyłączenie wody w Lędzinach pokazało, że warto aktualizować swoje dane kontaktowe, zwłaszcza numer telefonu📱 nawet u Nas 😔
Jeśli zmieniłeś numer telefonu powiadom Nas o tym 🙂
Telefon kontaktowy do biura obsługi klienta ☎️77 40 78 076 lub 📱 530 690 006

Categories: Komunikaty

07
wrzesień
2021

AWARIA KOLANOWICE I LUBOSZYCE OSIEDLE KWIATÓW

Awaria w Gminie Łubniany ‼️
Plada Sp. z o.o. informuje, że z powodu awarii na sieci wodociągowej w dniu dzisiejszym w godz. 12.00-16.00 nastąpi wyłączenie wody w miejscowości Kolanowice i Luboszyce "Osiedle Kwiatów".
Za utrudnienia z góry przepraszamy!

Categories: Komunikaty

31
sierpień
2021

GMINA ŁUBNIANY

Gmina Łubniany‼️
Plada Sp. z o.o. informuje, że w dniu dzisiejszym z powodu awarii na sieci wodociągowej w godzinach 15.00-20.00 w miejscowości Biadacz mogą wystąpić spadki ciśnienia i przerwy w dostawie wody 💦😔
Za utrudnienia z góry przepraszamy !

Categories: Komunikaty

17
sierpień
2021

ODCZYTY WODOMIERZY

Categories: Komunikaty

24
lipiec
2021

Oświadczenie Zarządu Plada Sp. Z o.o.

Oświadczenie Zarządu Plada Sp. Z o.o. Dotyczące nieprawdziwych informacji rozpowszechnianych za pomocą mediów społecznościowych na temat nowych umów na dostawę wodę i odbiór ścieków dla Odbiorców z terenu Gminy Łubniany
1. Nowe umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Łubniany nie nakładają na mieszkańców Gminy Łubniany obowiązku opłaty za serwis i naprawy przydomowych przepompowni ścieków - co potwierdzają działania Naszej Spółki, która od 1 marca 2021 zrealizowała ponad 1200 bezpłatnych zgłoszeń serwisowych na przydomowych przepompowniach ścieków na terenie Gminy Łubniany w tym wymieniła 55 szt. pomp.
2. Istniejące przyłącza kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej łącznie z przydomowymi przepompowniami zostały przyjęte do eksploatacji przez Plada Sp. z o.o. na podstawie umowy z Gminą Łubniany. Przepompownie te na podstawie w/w umowy znajdują się w eksploatacji przedsiębiorstwa Plada Sp. z o.o. Na tej podstawie Plada Sp. z o.o. jest zobowiązana do bezpłatnych napraw i serwisu przydomowych przepompowni ścieków.
3. Jedynym przypadkiem gdy naprawa przydomowej przepompowni ścieków odbywa się na koszt Odbiorcy, jest sytuacja w której awaria pompy wynikła z winy lokatora np. poprzez wprowadzenie do zbiornika przepompowni odpadów stałych tj.. folii, chusteczek nawilżanych, elementów plastikowych czy gumowych, które spowodują uszkodzenie przepompowni. W takich przypadkach Nasi pracownicy zawsze sporządzają dokumentacje zdjęciową, która załączana jest faktury z adnotacją, że była to awaria wynikła z winy Odbiorcy.
4. Wzory umów na dostawę wody i odprowadzanie ścieków stosowane przez Plada Sp. z o.o. są zgodne z zapisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz aktualnym orzecznictwem w tym zakresie, a co zostało przeanalizowane szczegółowo przez Nasze służby prawne na etapie sporządzania wzoru umowy. Wzór umowy na dostawy wody i odprowadzanie ścieków jest stosowany przez Plada Sp. z o.o. także w innych Gminach, a zapisy dot. przyłączy kanalizacyjnych, przytoczone w poście na profilu FB Brynica, wynikają wprost z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz aktualnego orzecznictwa.
5.Umowa, o której mowa w art. 6 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ma charakter cywilnoprawny i może być negocjowana, zatem Odbiorca ma prawo zgłosić, w granicach obowiązującego prawa, propozycje zmian treści tej umowy.
6. Zapis na profilu FB Brynica, że „część mieszkańców Gminu Łubniany już podpisała nowe umowy i została obciążona kilkuset złotowymi fakturami za awarie przydomowych przepompowni ścieków” jest kłamstwem i zwykłą manipulacją autora tego posta, który wprost sugeruje działania Naszej spółki niezgodne z obowiązującym prawem. Zgrabna manipulacja łącząca fakt zawieranie umów na dostawy wody i odprowadzanie ścieków, z fakturami za naprawy uszkodzeń przepompowni powstałe z winy użytkownika wprowadza w błąd mieszkańców i nie ma nic wspólnego z zasadami serwisów urządzeń kanalizacyjnych obowiązujących na terenie Gminy Łubniany.
7. Manipulacja autora posta na profilu FB Brynica. Wprowadza w błąd Odbiorców usług oraz uderza bezpośrednio w dobre imię Naszej Spółki, dlatego podejmiemy wszelkie kroki, w celu ich usunięcia i sprostowania nieprawdziwych informacji oraz wszelkie środki prawne w celu ochrony dobrego imienia Plada Sp. z o.o.
Plada Sp. Z o.o. w celu poprawy gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Łubniany, w okresie od 1 marca 2021, poczyniła inwestycje i wykonała serwisy urządzeń wod-kan na kwotę ponad 1 mln. zł. A składają się na to między innymi
- zakup i montaż sterowania i nowych pomp na SUW Kobylno;
- zakup i montaż 55 szt. Pomp w przydomowych przepompowniach ścieków;
- wymiany pływaków, zaworów zwrotnych, modułów sterujące i innych podzespołów w przydomowych przepompowniach ścieków;
- montaż monitoringu na przepompowni ścieków Jełowa i przepływomierzach mierzących ilości ścieków odprowadzanych hurtowo z Gminy Łubniany;
- zakup i montaż ponad 500 szt wodomierzy z odczytem radiowym u Odbiorców na terenie Gminy Łubniany.
W/w działania to tylko cześć pracy jaką pracownicy Plada Sp. z o.o. wykonują na rzecz mieszkańców Gminy Łubniany w celu zapewnienia ciągłości dostaw wody i odprowadzania ścieków oraz polepszenia jakości usług w tym zakresie. Realizujemy Naszą pracę w sposób transparentny i w oparciu o obowiązujące regulacje prawne, a rozliczenia z mieszkańcami prowadzone są na podstawie decyzji organu regulacyjnego czyli PGW Wody Polskie o/Gliwice. (Tu należy zaznaczyć, że na wniosek Plada Sp. z o.o. decyzja ta nie podniosła cen opłat za wodę i ścieki na terenie Gminy Łubniany).
Dlatego nie zgadzamy się aby ta praca była niweczona, przez rozpowszechnianie subiektywnych interpretacji prawnych, zwykłych kłamstw i manipulacji przez anonimowego autora na FB.
Prezes Zarządu Plada Sp. Z o.o.
Łukasz Sokołowski

Categories: Komunikaty

<<  1 2 3 4 5 [67 8 9 10  >>