22
sierpień
2022

DESZCZÓWKA NIE DO KANALIZACJI!!

 

Plada Sp. z o.o. przypomina, że zabronione jest odprowadzanie deszczówki do kanalizacji sanitarnej!!!
Zgodnie z zapisem art. 28 ustawy z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10.000 zł. podlega ten, kto nie stosuje się do zakazów odprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.
Nasi pracownicy będą okresowo prowadzić kontrole poprzez zadymianie studzienek kanalizacyjnych, mające na celu ujawnienie nielegalnego odprowadzania wód deszczowych do kanalizacji sanitarnej.

Categories: Komunikaty