03
sierpień
2021

Nowe umowy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków - Gmina Łubniany

Przypominamy Naszym Klientom z terenu Gminy Łubniany, ze zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Plada Sp. z o.o. dostarcza Klientom nowe umowy na świadczenie usług dostaw wody i doprowadzania ścieków.

Poniżej załączamy wzór umowy celem zapoznania się z jej treścią, ewentualne uwagi do tekstu umowy można kierować droga e-mail pod adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie w filii Plada Sp. z o.o. w Łubnianach przy ul. Opolskiej 88 w godzinach od 8 do 14 w terminie do 30.08.2021.

Wzór umowy

Jednocześnie w związku z pojawiającymi się błędnymi interpretacjami treści umów w zakresie nieodpłatnego serwisu przydomowych przepompowni ścieków pragniemy wyjaśnić, że zgodnie z obowiązującymi przepisami Plada Sp. z o.o., jako przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne, ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń do realizacji odbioru ścieków, a tym samym ponoszenia kosztów ich napraw. Ważne w rozstrzygnięciu problemu, kto ponosi koszty napraw jest ustalenie, w czyim posiadaniu te urządzenia się znajdują. Nawiązując do pojawiających się obaw wyjaśniamy, że na podstawie umowy z dnia 21.01.2021r. o partnerstwie publiczno-prywatnym na zarządzanie i eksploatację siecią wodną na terenie Gminy Łubniany zawartej między Plada Sp. z o.o. a Gminą Łubniany, Gmina w ramach realizacji w/w umowy przekazała do eksploatacji Spółce Plada sieć kanalizacyjną, w skład której wchodzą przydomowe przepompownie ścieków, istniejące w chwili przekazania. Oznacza to, że na podstawie w/w umowy Spółka Plada przejęła do eksploatacji te urządzenia i z mocy prawa jest zobowiązana do ponoszenia kosztów ich napraw zgodnie z paragrafem 2 Pkt 3 pkt 24 i 25 umowy PPP.

Zapisy §16 ust.2 i 3 umowy zaopatrzeniowej są wypełnieniem obowiązku wynikającego z art. 6 ust.3 pkt3a) ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Zgodnie z tym przepisem przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne ma obowiązek zamieszczenia w umowie zaopatrzeniowej postanowień dotyczących „warunków usuwania awarii przyłączy wodociągowych lub przyłączy kanalizacyjnych będących w posiadaniu odbiorcy usług”. Zapisy te muszą się znaleźć w umowie niezależnie od sytuacji prawnej i faktycznej występującej u potencjalnego odbiorcy usług. Oznacza to, że w przypadku gdy odbiorca usług nie jest w posiadaniu przyłącza kanalizacyjnego zapis ten nie będzie miał zastosowania. W odniesieniu do odbiorców na terenie Gminy Łubniany, których nieruchomości są wyposażone w przydomowe przepompownie, istniejące w chwili przekazania przez Gminę sieci kanalizacyjnej Spółce Plada, odbiorca nie ponosi kosztów napraw przyłącza na odcinku od sieci do przydomowej przepompowni, z przepompownią włącznie, ponieważ odcinek ten nie jest w posiadaniu tego odbiorcy.

Jednocześnie należy podkreślić, że w przypadku, jeżeli koszty naprawy awarii są skutkiem zawinionego działania odbiorcy, Plada Sp. z o.o. obciąża odbiorcę kosztami naprawy na podstawie §11 ust.4 umowy zaopatrzeniowej oraz ogólnych zasad wynikających z kodeksu cywilnego. Np. w przypadku gdy uszkodzenie pompy wystąpiło w wyniku wprowadzenia do komory przepompowni odpadów stałych np. folii, plastików, nawilżanych chusteczek, tekstyliów etc.

Categories: Komunikaty