24
lipiec
2021

Oświadczenie Zarządu Plada Sp. Z o.o.

Oświadczenie Zarządu Plada Sp. Z o.o. Dotyczące nieprawdziwych informacji rozpowszechnianych za pomocą mediów społecznościowych na temat nowych umów na dostawę wodę i odbiór ścieków dla Odbiorców z terenu Gminy Łubniany
1. Nowe umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Łubniany nie nakładają na mieszkańców Gminy Łubniany obowiązku opłaty za serwis i naprawy przydomowych przepompowni ścieków - co potwierdzają działania Naszej Spółki, która od 1 marca 2021 zrealizowała ponad 1200 bezpłatnych zgłoszeń serwisowych na przydomowych przepompowniach ścieków na terenie Gminy Łubniany w tym wymieniła 55 szt. pomp.
2. Istniejące przyłącza kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej łącznie z przydomowymi przepompowniami zostały przyjęte do eksploatacji przez Plada Sp. z o.o. na podstawie umowy z Gminą Łubniany. Przepompownie te na podstawie w/w umowy znajdują się w eksploatacji przedsiębiorstwa Plada Sp. z o.o. Na tej podstawie Plada Sp. z o.o. jest zobowiązana do bezpłatnych napraw i serwisu przydomowych przepompowni ścieków.
3. Jedynym przypadkiem gdy naprawa przydomowej przepompowni ścieków odbywa się na koszt Odbiorcy, jest sytuacja w której awaria pompy wynikła z winy lokatora np. poprzez wprowadzenie do zbiornika przepompowni odpadów stałych tj.. folii, chusteczek nawilżanych, elementów plastikowych czy gumowych, które spowodują uszkodzenie przepompowni. W takich przypadkach Nasi pracownicy zawsze sporządzają dokumentacje zdjęciową, która załączana jest faktury z adnotacją, że była to awaria wynikła z winy Odbiorcy.
4. Wzory umów na dostawę wody i odprowadzanie ścieków stosowane przez Plada Sp. z o.o. są zgodne z zapisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz aktualnym orzecznictwem w tym zakresie, a co zostało przeanalizowane szczegółowo przez Nasze służby prawne na etapie sporządzania wzoru umowy. Wzór umowy na dostawy wody i odprowadzanie ścieków jest stosowany przez Plada Sp. z o.o. także w innych Gminach, a zapisy dot. przyłączy kanalizacyjnych, przytoczone w poście na profilu FB Brynica, wynikają wprost z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz aktualnego orzecznictwa.
5.Umowa, o której mowa w art. 6 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ma charakter cywilnoprawny i może być negocjowana, zatem Odbiorca ma prawo zgłosić, w granicach obowiązującego prawa, propozycje zmian treści tej umowy.
6. Zapis na profilu FB Brynica, że „część mieszkańców Gminu Łubniany już podpisała nowe umowy i została obciążona kilkuset złotowymi fakturami za awarie przydomowych przepompowni ścieków” jest kłamstwem i zwykłą manipulacją autora tego posta, który wprost sugeruje działania Naszej spółki niezgodne z obowiązującym prawem. Zgrabna manipulacja łącząca fakt zawieranie umów na dostawy wody i odprowadzanie ścieków, z fakturami za naprawy uszkodzeń przepompowni powstałe z winy użytkownika wprowadza w błąd mieszkańców i nie ma nic wspólnego z zasadami serwisów urządzeń kanalizacyjnych obowiązujących na terenie Gminy Łubniany.
7. Manipulacja autora posta na profilu FB Brynica. Wprowadza w błąd Odbiorców usług oraz uderza bezpośrednio w dobre imię Naszej Spółki, dlatego podejmiemy wszelkie kroki, w celu ich usunięcia i sprostowania nieprawdziwych informacji oraz wszelkie środki prawne w celu ochrony dobrego imienia Plada Sp. z o.o.
Plada Sp. Z o.o. w celu poprawy gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Łubniany, w okresie od 1 marca 2021, poczyniła inwestycje i wykonała serwisy urządzeń wod-kan na kwotę ponad 1 mln. zł. A składają się na to między innymi
- zakup i montaż sterowania i nowych pomp na SUW Kobylno;
- zakup i montaż 55 szt. Pomp w przydomowych przepompowniach ścieków;
- wymiany pływaków, zaworów zwrotnych, modułów sterujące i innych podzespołów w przydomowych przepompowniach ścieków;
- montaż monitoringu na przepompowni ścieków Jełowa i przepływomierzach mierzących ilości ścieków odprowadzanych hurtowo z Gminy Łubniany;
- zakup i montaż ponad 500 szt wodomierzy z odczytem radiowym u Odbiorców na terenie Gminy Łubniany.
W/w działania to tylko cześć pracy jaką pracownicy Plada Sp. z o.o. wykonują na rzecz mieszkańców Gminy Łubniany w celu zapewnienia ciągłości dostaw wody i odprowadzania ścieków oraz polepszenia jakości usług w tym zakresie. Realizujemy Naszą pracę w sposób transparentny i w oparciu o obowiązujące regulacje prawne, a rozliczenia z mieszkańcami prowadzone są na podstawie decyzji organu regulacyjnego czyli PGW Wody Polskie o/Gliwice. (Tu należy zaznaczyć, że na wniosek Plada Sp. z o.o. decyzja ta nie podniosła cen opłat za wodę i ścieki na terenie Gminy Łubniany).
Dlatego nie zgadzamy się aby ta praca była niweczona, przez rozpowszechnianie subiektywnych interpretacji prawnych, zwykłych kłamstw i manipulacji przez anonimowego autora na FB.
Prezes Zarządu Plada Sp. Z o.o.
Łukasz Sokołowski

Categories: Komunikaty