19
wrzesień
2017

PŁUKANIE PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH I WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ W DOMACH

     W związku z prowadzonymi pracami zmierzającymi do poprawy parametrów fizykochemicznych wody na terenie wodociągu publicznego Dębska Kuźnia - zwracamy się do mieszkańców miejscowości Dębska Kuźnia; Suchy Bór; Chrząstowice; Dębie; Falmirowice i Lędziny z prośbą o przeprowadzenie płukania przyłączy wodociągowych poprzez jednorazowe, nieprzerwane spuszczanie wody przez dostępne na posesji punkty czerpalne (kraniki; spłuczki; kurki) w ilości 2m3 / posesje (ilość wody obliczyć na podstawie wskazań wodomierza głównego). Zabieg taki ma pomóc w usunięciu ewentualnych zanieczyszczeń, mogących nagromadzić się na odnogach sieci wodociągowych do posesji, a których usunięcie nie jest możliwe poprzez hydranty na zbiorczych sieciach.

     Ilości wody zużyte do czynności płuczących PLADA Sp. z o.o. odliczy z rachunków za wodę, przy najbliższym okresie rozrachunkowym - jednak w ilości nie większej niż 2m3/posesję.

  • Tags: awaria, Chrząstowice, Dębska Kuźnia, Falmirowice, Gmina Chrząstowice, Plada, przyłącza, płukanie, woda

Categories: Komunikaty