19
wrzesień
2017

Szczegóły badań wody z wodociągu publicznego Dębska Kuźnia z dnia 18.09.2017

            W związku z awarią areatora na SUW Dębska Kuźnia w dniu 17.09.2017 i związaną z tym groźbą przedostania się do wody węglowodorów aromatycznych, na co mógł wskazywać zapach wody stwierdzony miejscowo u odbiorców. W dniu 18.09.2017; w kilku punktach wodociągu. dokonano poboru próbek wody (pobór dokonany przez akredytowane laboratorium WiK Opole Sp. z o.o.) i przebadano (przez akredytowane laboratorium, SGS Pszczyna) na występowanie następujących substancji z grupy lotnych węglowodorów aromatycznych:
1. benzen;
2. toluen;
3. etylobenzen;
4. ksylen;

W próbce pobranej w Falmirowicach nie stwierdzono zawartości żadnych węglowodorów aromatycznych.

W pozostałych trzech próbkach pobranych na SUW Dębska Kuźnia; Dębiu i Chrząstowicach stwierdzono stężenie benzenu poniżej 1 mikrograma/litr; czyli poniżej wartości dopuszczalnej w wodzie dla ludzi co określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 "w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi".

Stężenia pozostałych substancji tj toluenu, etylobenzenu i ksylenu nie przekroczyły łącznie wartości 20 mikrogramów/litr (kolejno w badanych próbkach stwierdzono: 6,87 mikrograma/litr; 5,91 mikrograma/litr; 16,1 mikrograma/litr) czyli wartości jaką maksymalnie dopuszczało dla ksylenu Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2000r. w sprawie warunków, jakim powinna odpowiadać woda do picia i na potrzeby gospodarcze... (Dz. U. nr 82 poz. 937) Rozporządzenie te, po konsultacji z organem nadzorczym; przyjęto jako odnośnik dla poziomu zawartości, tych substancji w wodzie; nie zagrażających życiu i zdrowiu ludzi, ze względu na brak odniesienia dla nich w obecnie obowiązujących przepisach.

W dniach 19-20.09.2017r. PLADA Sp. z o.o. wspólnie z sanepidem będzie prowadziła dalsze czynności sprawdzające pod kątem dopuszczenia do spożycia przez ludzi wody z wodociągu w Dębskiej Kuźni oraz czynności techniczne zmierzające do całkowitej redukcji stężeń omawianych substancji w wodzie pitnej. Do tego czasu utrzymuje status wody niezdatnej do spożycia przez ludzi, zgodnie z wcześniejszymi komunikatami.

 

 

 

 

 

  • Tags: awaria, badania, Chrząstowice, Dębie, Dębska Kuźnia, Falmirowice, Gmina Chrząstowice, laboratorium, Plada, SUW DK, woda, wyniki

Categories: Komunikaty