Usługi

15. 12. 08

PLADA Sp. z o.o. – profesjonalne usługi w zakresie gospodarki wod-kan.

PLADA jest doświadczonym i cenionym wykonawcą w dziedzinach budownictwa, eksploatacji oraz zarządzania systemami wodociągowo- kanalizacyjnymi. Główne obszary działalności firmy to budownictwo infrastruktury komunalnej i ochrony środowiska, eksploatacja-konserwacja sieci urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, administracja systemów zaopatrzenia wodę i odbioru-przesyłu-oczyszczania ścieków oraz gospodarka odpadami powstającymi w cyklach dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

  1. W ramach pionu budownictwa realizujemy projekty dla odbiorców korporacyjnych jak i indywidualnych w zakresie:

a) budowy sieci i instalacji sanitarnych w tym:

- grawitacyjnych kolektorów sanitarnych, przemysłowych, deszczowych; - sieci ciśnieniowych wodociągowych, ppoż., przemysłowych oraz sanitarnych; - wewnętrznych instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, ppoż. oraz centralnego ogrzewania; - przyłączy wod-kan.

uslugi1 

b) budowy urządzeń zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w tym:

- przepompowni i tłoczni ścieków; - stacji uzdatniania wody; - stacji pomp i stopni pompowych;

 uslugi2

2. W ramach konserwacji i eksploatacyjnych sieci wod-kan realizujemy prace i usługi w zakresie:

a) czyszczenia rurociągów i zbiorników w tym:

- wysokociśnieniowego czyszczenia rurociągów grawitacyjnych i tłocznych; - wysokociśnieniowego czyszczenia zbiorników i osadników z odpompowaniem osadów; - czyszczenia zbiorników sanitarnych bezodpływowych; - czyszczenia instalacji i pionów sanitarnych; - usuwania kamienia i innych stałych osadów ze ścian rurociągów; - usuwania zatorów kanalizacji; - inne prace samochodami specjalistycznymi ssąco-płuczącymi.

 

uslugi3
 

b) remontów sieci i urządzeń wod-kan. w tym:

- usuwania awarii rurociągów metodami tradycyjnymi; - naprawy bezwykopowe rurociągów (pakery, craking, relining, rękawy żywiczne); - chemiczne uszczelnianie studni i zbiorników żelbetowych; - wymiana i konserwacja pomp.

c) inspekcji CCTV rurociągów w jakości cyfrowej

Monitoring eksploatowanych sieci daje możliwość wykazania wszelkich usterek oraz podjęcie decyzji na jego ewentualną naprawę. Lokalizacja dzikich przyłączy pomaga wykryć nieuczciwych użytkowników sieci. Inspekcja telewizyjna jest wykorzystywana do przeglądów awaryjnych w celu szybkiego rozpoznania przyczyn awarii. Wcześniejsza inspekcja pomaga w zlokalizowaniu nieszczelności, pęknięć, wrastających korzeni, wystających uszczelek, wystających wpięć oraz innych uszkodzeń rur. Usunięcie usterek metodami bezwykopowymi umożliwia szybką i skuteczną naprawę rurociągu.

3. Administracja systemów wod-kan.

Poprzez pozyskiwanie i organizację odpowiednich narzędzi do prowadzenia gospodarki wod-kan. w każdym segmencie tej działalności, udało nam się stworzyć modele zarządzania, które zarówno w dostawach usług dla przemysłu jak i indywidualnych odbiorców, pozwalają zachować stabilną równowagę pomiędzy trzema składowymi tj.:

- zaspokojeniem potrzeb odbiorcy; - ochroną środowiska; - ceną usługi;

a niezbędnymi dla osiągnięcia efektywnego i konkurencyjnego poziomu usług.

4. W ramach gospodarki odpadami:

W oparciu o posiadane decyzje i pozwolenia firma PLADA prowadzi odbiór i transport odpadów:

- stałych w kontenerach KP7; - ciekłych w beczkowozach o pojemności 6-12m3

Głównymi gałęziami tej działalności są odbiór i utylizacja: odpadów komunalnych i gruzu, nieczystości płynnych z bezodpływowych zbiorników przydomowych, osadów z oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych; odbiór odpadów skratki i zawartości piaskowników.