eBOK

zaloguj się

533 300 380

telefon alarmowy

Przyłącza wodno-kanalizacyjne

warunki – wnioski – wymagania

Warunki wykonania przyłączy wod-kan i uzgodnienia dokumentacji projektowej

1. Wydanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci wod-kan

W celu otrzymania warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci należy złożyć wniosek o wydanie warunków technicznych.

Wniosek o warunki techniczne – przyłączenia do sieci wodociągowej

Do wniosku dołączyć 2-ie kserokopie aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej (np. do celów opiniodawczych) w skali 1:500, 1:1000, z zaznaczonymi granicami nieruchomości i/lub projektowanego obiektu budowlanego

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta w siedzibie PLADA Sp. z o.o. w Chrząstowicach przy ul. Ozimskiej 17

2. Opracowanie projektu

Po uzyskaniu warunków technicznych należy zlecić opracowanie projektu budowlanego przyłączy wod – kan projektantowi z odpowiednimi uprawnieniami. Informujemy, że istnieje możliwość zlecenia wykonania projektu przyłączy wod-kan przez PLADA Sp. z o.o.

3. Uzgodnienie projektu przyłączy

Po opracowaniu, projekt przyłączy wod-kan należy przedłożyć do uzgodnienia przez PLADA Sp. z o.o. (2 egz.)

Uzgodnienie dokumentacji

1. Wymagania ogólne
Dokumentacja projektowa sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych podlega uzgodnieniu przez PLADA Sp. z o.o. w Chrząstowicach. Uzgodnieniu podlega część technologiczna (branżowa) przedkładanego projektu. Projekt konstrukcyjny, jeśli jest wymagany, należy przedłożyć wraz z częścią technologiczną (branżową).

W przypadku projektowania:

 • sieci wodociągowych magistralnych;
 • dużych sieci pierścieniowych;
 • kolektorów kanalizacji sanitarnej;
 • kanalizacji ciśnieniowej, podciśnieniowej;
 • przełożenia lub remontów magistrali wodociągowych, kolektorów kanalizacyjnych i obiektów na nich zlokalizowanych;
 • przepompowni ścieków, pompowni/hydroforni wody;
 • zbiorników wodociągowych, zbiorników retencyjnych;
 • obiektów specjalnych na wodociągu i/lub kanalizacji;

przed ostatecznym uzgodnieniem, projekt należy:

 • przedłożyć do akceptacji w Dziale Technicznym trasę i lokalizację uzbrojenia wod.-kan. (przed złożeniem projektu zagospodarowania terenu do uzgodnienia w ZUDP);
 • przedłożyć do akceptacji w Dziale Technicznym propozycje rozwiązań technicznych, materiałowych itp.

Uzgodnienie dokumentacji dotyczy:

 • Zgodności projektu z wydanymi warunkami technicznymi,
 • Zgodności rozwiązań projektowych z wymaganiami PLADA Sp. z o.o. i WiK Opole Sp .z o.o. zawartymi w wytycznych.

Uzgodnienie dokumentacji projektowej polega na opieczętowaniu projektu zagospodarowania terenu z numerem rej., daty uzgodnienia, podpisu osoby uzgadniającej. W szczególnych przypadkach dokumentacja zostaje uzgodniona pismem.

Termin ważności uzgodnień wynosi 2 lata, pod warunkiem ważności decyzji/pozwoleń dotyczących dokumentacji. Do uzgodnienia z PLADA Sp. z o.o. w Chrząstowicach należy składać 2 egz. projektu wraz z 2 egz. projektu konstrukcyjnego. Jeden egzemplarz projektu technologicznego (branżowego) i konstrukcyjnego pozostaje w archiwum Działu Technicznego PLADA Sp. z o.o.

Dokumentacja przedkładana do uzgodnienia powinna zostać opracowana zgodnie z:

 • obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, ochrony środowiska;
 • obowiązującymi Polskimi Normami;
 • wymaganiami technicznymi PLADA sp. z o.o. zawartymi w warunkach technicznych i niniejszych wytycznych;
 • zasadami wiedzy technicznej.

Pełną odpowiedzialność za prawidłowe i zgodne z obowiązującymi przepisami, normami i normatywami, opracowanie dokumentacji projektowej, ponosi Biuro Projektów/Projektant.

2. Wymagania dla projektów sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
2.1. Załączniki:

 • Warunki techniczne PLADA Sp. z o.o.;
 • Uzgodnienie ZUDP – potwierdzona przez projektanta/inwestora kopia uzgodnienia ZUDP (opinia i załącznik graficzny); załącznik graficzny winien być czytelny;
 • W przypadkach szczególnych oryginał uzgodnienia ZUDP do wglądu (opinia i załącznik graficzny);
 • Ew. uzgodnienia wynikające z opinii ZUDP;
  Kopię decyzji lokalizacyjnej (jeśli dany teren nie posiada ważnego MPZT);
 • Kopie uzgodnień z zarządcami terenów zamkniętych, np. wojsko, policja, PKP itp., potwierdzone przez projektanta/inwestora;
 • Zgody/decyzje zarządców dróg na przejście/lokalizację uzbrojenia w pasie drogowym;
 • Oświadczenie o prawie do dysponowania gruntem na cele budowy uzbrojenia wod.-kan.;
 • Zgody właścicieli gruntów na lokalizację uzbrojenia wod.-kan. w przypadku terenów nie będących własnością Gminy Chrząstowice.

2.2. Część opisowa

 • Opis istniejącego i projektowanego zagospodarowania terenu;
 • Warunki gruntowo-wodne;
 • Opis projektowanego rozwiązania, zastosowane materiały, sposób realizacji w tym: wytyczne i wymagania dotyczące montażu i układania rur w wykopie, zagęszczenia gruntu;
 • Uzbrojenie projektowanej sieci;
 • Obliczenia i dobór urządzeń specjalnych (zawory redukcyjne, przepompownie, kaskady, syfony, itp.);
 • Obliczenia hydrauliczne projektowanej sieci;
 • Obliczenia statyczne;
 • Zabezpieczenia obiektów znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanego uzbrojenia wod.-kan.;
 • Rozwiązanie kolizji z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem;
 • Karty katalogowe zastosowanych urządzeń.

Wytyczne realizacji inwestycji:

 • Roboty ziemne;
 • Wytyczne w zakresie zabezpieczenia i odwodnienia wykopów;
 • Roboty budowlane i montażowe;
 • Sposób włączenia do czynnej sieci wodociągowej/kanalizacyjnej;
 • Sposób likwidacji istniejącego wodociągu/kanalizacji (o ile występuje);
 • Wytyczne w zakresie etapowania realizacji inwestycji wraz z ewentualnymi obejściami tymczasowymi;
 • Kontrola jako ci, nadzór, odbiór robót – wytyczne i wymagania.

2.3. Część graficzna:

 • Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 (w wyjątkowych przypadkach 1:1000) z danymi technicznymi projektowanej sieci;
 • Plansza z granicami zlewni projektowanej kanalizacji deszczowej;
 • Schemat hydrauliczny sieci wodociągowej/kanalizacji;
 • Profil podłużny sieci wodociągowej z uwzględnieniem istniejącego i projektowanego terenu (jeśli projektowana zmiana ukształtowania terenu);

 • Profil podłużny sieci kanalizacyjnej z uwzględnieniem istniejącego i projektowanego terenu (jeśli projektowana zmiana ukształtowania terenu);
 • Schematy węzłów wodociągowych z opisem elementów składowych z uwzględnieniem bloków oporowych;
 • Szczegół włączenia do istniejącej komory /studzienki kanalizacyjnej;
 • Rysunek posadowienia wodociągu/kanału w wykopie;
 • Rysunki technologiczne komór, studzienek i innych obiektów występujących w opracowaniu ;
 • Tabelaryczne zestawienie studni rewizyjnych;
 • Rysunki konstrukcyjne studzienek/komór oraz innych obiektów projektowanych na sieciach;
 • Rozwiązanie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia podczas realizacji robot.
 • W szczególnych przypadkach należy wykonać projekt konstrukcyjny.
3.Wymagania dla projektów przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych
3.1. Załączniki:

 • Warunki techniczne PLADA Sp. z o.o.;
 • Uzgodnienie ZUDP – potwierdzona przez projektanta/inwestora kopia uzgodnienia ZUDP (opinia i załącznik graficzny); załącznik graficzny winien być czytelny;
 • W przypadkach szczególnych oryginał uzgodnienia ZUDP do wglądu (opinia i załącznik graficzny);
 • Ew. uzgodnienia wynikające z opinii ZUDP;
 • Kopię decyzji lokalizacyjnej (jeśli dany teren nie posiada ważnego MPZT);
 • Kopie uzgodnień z zarządcami terenów zamkniętych, np. wojsko, policja, PKP itp., potwierdzone przez projektanta/inwestora;
 • Zgody/decyzje zarządców dróg na przejście/lokalizację uzbrojenia w pasie drogowym;
 • Oświadczenie o prawie do dysponowania gruntem na cele budowy uzbrojenia wod.-kan.;
 • Zgody właścicieli gruntów na lokalizację uzbrojenia wod.-kan. w przypadku terenów nie będących własnością Gminy Chrząstowice;
 • Karty katalogowe zastosowanych urządzeń.

3.2. Opis i część graficzna:
Opis techniczny uwzględniający:

 • dane techniczne projektowanych przewodów i uzbrojenia;
 • wytyczne w zakresie realizacji inwestycji oraz kontroli jakości, nadzoru, odbioru robot;
 • obliczenia zapotrzebowania wody, doboru wodomierza oraz średnicy przyłącza wodociągowego (przy standardowym wyposażeniu budynków mieszkalnych jednorodzinnych obliczenia nie są wymagane);
 • obliczenia ilości odprowadzanych ścieków (przy standardowym wyposażeniu budynków mieszkalnych jednorodzinnych obliczenia nie są wymagane);
 • obliczenia i dobór urządzeń podczyszczających ścieki sanitarne – gdy wymagane;

Plan sytuacyjny z lokalizacji obiektu, istniejącej lub projektowanej sieci i projektowanymi przyłączami (opracowany na aktualnej mapie geodezyjnej do celów projektowych).

Przyłącz wody

 • Profil/profile podłużne przyłącza wody z uwzględnieniem sposobu włączenia do sieci i wejście przyłącza do budynku łącznie z układem wodomierzowym.
 • Rzut pomieszczenia wodomierza/studni wodomierzowej z wrysowanym zestawem wodomierzowym z uwzględnieniem zabezpieczenia przed przepływem zwrotnym zgodnie z warunkami technicznymi i aktualną normą.
 • Rysunek studzienki wodomierzowej.
 • Rysunek konstrukcyjny studzienki wodomierzowej – dla rozwiązań indywidualnych.

Przyłącz kanalizacji

 • Profil/profile podłużne przyłącza kanalizacji sanitarnej z uwzględnieniem sposobu włączenia do sieci i wejście przyłącza do budynku.
 • Rzut lub rzuty najniższych kondygnacji. W przypadku projektowania urządzeń podczyszczających ścieki sanitarne rzut powinien zawiera lokalizację ww. urządzeń).
 • Rysunek studzienki kanalizacyjnej.
 • Rysunek konstrukcyjny studzienki kanalizacyjnej – dla rozwiązań nietypowych np. studzienek kaskadowych, studni rozprężnych itp.
4. Wymagania dla uproszczonej dokumentacji wodomierzy do ustalania wody bezpowrotnie zużytej (np. podlewania) i wodomierzy głównych (kolejny wodomierz).
4.1.Wodomierz do podlewania

 • Dane odbiorcy;
 • Opis techniczny;
 • Plan sytuacyjno-wysokościowy z zaznaczonym przyłączem wodociągowym do budynku;
 • Charakterystykę poboru wody i udokumentowanie jej bezpowrotnego zużycia (powierzchnię terenów zielonych);
 • Projekt powykonawczy instalacji wod-kan. obiektu oraz projekt instalacji wody do podlewania ogrodu z rzutem pomieszczenia z wodomierzem;
 • Schemat układy pomiarowego z uwzględnieniem zabezpieczenia przed przepływem zwrotnym zgodnie z warunkami technicznymi i aktualną normą.

4.2.Wodomierz równoległy (kolejny główny)

 • Dane odbiorcy;
 • Opis techniczny;
 • Plan sytuacyjno-wysokościowy z zaznaczonym przyłączem wodociągowym do budynku;
 • Charakterystykę poboru wody i udokumentowanie jej bezpowrotnego zużycia (powierzchnię terenów zielonych);
 • Rzut kondygnacji (lub fragment) z pomieszczeniem na wodomierze oraz rozwinięcie odcinka przyłącza z wodomierzami z wyraźnym zaznaczeniem rozdziału istniejącej instalacji na niezależne układy;
 • Schemat układy pomiarowego z uwzględnieniem zabezpieczenia przed przepływem zwrotnym zgodnie z warunkami technicznymi i aktualną normą.
5. Uwagi końcowe
 1. W przypadku przebudowy istniejącej sieci wodociągowej/kanalizacyjnej, będącej na majątku i w eksploatacji PLADA Sp. z o.o. obowiązują zasady jak przy budowie sieci nowych. Ponadto Inwestor i Projektant zobowiązani są do uzgodnienia roboczych rozwiązań projektowych pod względem technicznym, eksploatacyjnym i formalnoprawnym z PLADA Sp. z o.o. w Chrząstowicach
 2. Projektant zobowiązany jest do stosowania rozwiązań technicznych, odpowiednich urządzeń technicznych, aby eliminować emisje nieprzyjemnych zapachów z projektowanych systemów kanalizacyjnych.
 3. Projektant zobowiązany jest do korzystania z materiałów archiwalnych PLADA Sp. z o.o. w tym z danymi z monitoringu sieci wodociągowej.
 4. Za wszelkie obliczenia: hydrauliczne, wytrzymałościowe, konstrukcyjne, zawarte w projekcie oraz przyjęte rozwiązania odpowiada Projektant.
6. Realizacja projektu
 • Roboty mogą być wykonywane wyłącznie przez wykonawcę posiadającego odpowiednie uprawnienia i prowadzącego zarejestrowaną działalność gospodarczą. O terminie rozpoczęcia robót należy pisemnie powiadomić PLADA Sp. z o.o.
 • Stosowane materiały, armatura i średnica rurociągu powinny być zgodne z projektem technicznym, a ewentualne zmiany każdorazowo uzgodnione z Działem Technicznym PLADA Sp. z o.o.
 • Po wykonaniu sieci i przyłączy wod. – kan. a przed ich zasypaniem należy zgłosić je do geodety w celu dokonania pomiarów, a następnie zgłosić do odbioru w Dziale Technicznym PLADA Sp. o.o.
 • Sieć wodociągową przed zasypaniem należy poddać próbie ciśnieniowej o wartości 1,0 MPa. W czasie odbioru próby wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedstawicielowi PLADA Sp. z o.o. szkic sieci wraz z rysunkami montażowymi węzłów.
 • Następnie należy dokonać płukania, dezynfekcji oraz badania jakości wody przez uprawnione laboratorium. Woda do próby ciśnieniowej oraz płukania sieci wodociągowej może być pobierana z sieci gminnej wyłącznie za zgodą PLADA Sp. o.o.
7. Odbiór końcowy
Po zasypaniu, uporządkowaniu terenu, oznakowaniu armatury Wykonawca (inwestor) zgłasza sieć wodociągową do odbioru końcowego przedstawiając następujące dokumenty:

 • operaty geodezyjne powykonawcze oraz szkice,
 • protokoły lub wpisy z odbiorów cząstkowych, prac zanikających i próby ciśnieniowej sieci wodociągowej,
 • laboratoryjne wyniki badania jakości wody,
 • pozwolenie na budowę.

Zgłaszanie odbiorów codziennie w godz. 8-15 lub telefonicznie /77/407-78-076 w Dziale Technicznym ul. Ozimska 17 w Chrząstowicach (koszt odbiorów jest skalkulowany w wydanych warunkach technicznych przyłączenia i nie podlega dodatkowym opłatą)

8. Wcinki i nawierty do istniejącej sieci wodociągowej
Wcinki i nawierty do istniejącej sieci wodociągowej dokonuje na pisemne zlecenie wyłącznie PLADA Sp. z o.o.
9. Protokół odbioru
Po spisaniu protokołu odbioru przyłączy wod-kan należy zawrzeć umowę o dostawę wody i odprowadzanie ścieków z PLADA Sp. z o.o. w terminie 7 dni od daty jego podpisania.

Nowy E-BOK


Zapraszamy do skorzystania z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta!

Zaloguj się już dziś!

This will close in 0 seconds